En bra plats - stöd för dig som hjälper


 
Någon gång i livet behöver de flesta ge lite extra omsorg och vård till någon i sin närhet. Det kan till exempel vara till en demenssjuk fru, ett barn med funktionshinder eller en vän med missbruks problematik. För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd.

För dig som vill få tillgång till anhörigstöd via nätet finns En bra plats – en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.

Gå med här   ELLER  Få nyhetsbrev

 

Anhörigstöd via dator, surfplatta eller smartphone


Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om relevant stöd som finns i din närhet.

Exempelvis utbildningar, föreläsningar och anhöriggrupper som arrangeras nära dig.

 
Ett nätverk med andra anhöriga

^


Att träffa andra som upplever likande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig. En bra plats nätverk består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Intresset av att dela med sig av råd, tips och stöttande ord till andra i liknande situation är stort. I En bra plats kan du söka efter både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

 
Kontaktperson att vända sig till

^


Du tilldelas en kontaktperson inom din kommun eller ditt landsting/region som finns tillgänglig för råd och stöd via nätet. Kontaktpersonerna individanpassas utifrån din närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning och dina egna behov. Det innebär att en kontaktperson kan vara allt från en anhörigkonsulent på kommunen till en sjuksköterska specialiserad på aktuellt sjukdomsförlopp.

 
Mer fördjupad information

^


Samhällets stöd


De senaste åren har Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen stärkts vad gäller stöd till anhöriga. Det kan vara bra att känna till följande:

Kommunens skyldigheter
I juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL) Kap. 5 § 10 som innebär att: kommunerna ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Läs mer i Socialstyrelsens broschyr om vem som berörs av lagen, vad för slags stöd du kan få, vad detta kostar samt om vart du kan vända dig.

Landstingen /Regionernas skyldigheter
Sedan 1 januari 2010 ändrades Hälso-och Sjukvårdslagen (HSL) till följande:

2 g §
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

3 f §
När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå:
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.8 a §
Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationerna som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Föreningar i Sverige

Afasiförbundet
Ideell förening som på olika sätt arbetar för att personer som drabbats av afasi eller har grava språkstörningar ska kunna leva ett gott liv.
https://www.afasi.se

Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund (AHR) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.
https://anhorigasriksforbund.se

Alzheimerfonden
Alzheimerfonden arbetar för att genom ekonomiskt stöd till forskning och undervisning förebygga och bekämpa demenssjukdomarna. Med effektiva behandlingsmetoder vill man erbjuda de demenssjuka ett långt och bra liv trots sin sjukdom.
https://www.alzheimerfonden.se

Alzheimer Sverige
Förening för anhöriga till personer som drabbats av Alzheimers sjukdom. En målsättning är att ge anhöriga tillfälle till att komma i kontakt med varandra, stödja varandra och utbyta erfarenheter.
Föreningen arbetar också för att öka intresset och kunskapen om Alzheimer och andra demenssjukdomar. Det är en riksförening med medlemmar över hela landet.
https://www.alzheimersverige.se

Astma och allergiförbundet
Idag finns 127 lokalföreningar och 21 länsföreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra ömsesidigt och påverka det omgivande samhället. Förbundet är en gemensam resurs för de lokala föreningarna. Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker.
https://astmaoallergiforbundet.se

Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD.
https://attention.se

Autism- och Aspergerförbundet
Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
https://www.autism.se

Centrum för sällsynta diagnoser
CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser.
https://csdsamverkan.se

Demensförbundet
Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållanden för demenssjuka och deras anhöriga. Det är den största anhörigorganisationen i Sverige med 115 lokala demensföreningar och närmare 13.000 medlemmar.
https://www.demensforbundet.se

FMN
Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga ? föräldrar, syskon och kamrater.
https://fmn.se

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.
https://www.friskfri.se

FUB
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och har drygt 28 000 medlemmar i cirka 165 lokalföreningar runt om i landet.
https://www.fub.se

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd – HSAN
En statlig myndighet som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. Både privatpersoner och myndigheter kan göra anmälan till HSAN.
https://www.socialstyrelsen.se/hsan

Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning
Handisam arbetar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.
https://www.handisam.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Ideell förening som arbetar för förbättrade rehabiliteringsinsatser för hjärnskadade.
https://hjarnkraft.se

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Förbundet drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå.
https://www.hjart-lung.se

Iktyosföreningen
Iktyosföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden rikstäckande handikapporganisation för barn, ungdomar och vuxna med någon form av iktyos, deras anhöriga och övriga som vill stödja föreningen.
https://iktyos.se

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.
https://www.mfd.se

Nationella Rådet för Palliativ Vård
Ideell förening som arbetar för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. Nationella Rådet är ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård.
https://www.nrpv.se

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På hemsidan finns information om forskning och utveckling samt aktuella händelser inom anhörigområdet.
http://www.anhoriga.se

Neuro
Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Dom finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Målet är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.
https://neuro.se

Njurförbundet
Njurförbundet är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården
https://njurforbundet.se

NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
https://nsph.se/

Parkingsonförbundet
ParkinsonFörbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjukas och deras anhöriga — förbundets primära intressenter, både medlemmars och icke medlemmars – bästa.
http://www.parkinsonforbundet.se

Pion
Portalen till svensk patientinformation. En databas som innehåller länkar och hänvisningar till medicinsk information samt ett sort antal adresser till patientföreningar.
https://www.pion.se

Riksförbundet Balans
Patient/anhörigförening för personer drabbade av förstämningssjukdomar (unipolär-bipolär)Personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattnings-depression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.
https://balansriks.se

Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka (RMT)
Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka (RMT) är en organisation för människor med sjukdomar, skador och funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras anhöriga.
https://magotarm.se

Riksstroke
Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Registret samlar in uppgifter om patientens situation vid insjuknandet och under sjukhusvistelsen samt följer upp patienten efter tre månader. Uppgifterna sammanställs och analyseras i årliga rapporter. Till webbplatsen:
http://www.riksstroke.org

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
RFHL är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende.
https://rfhl.se

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar. De närmare 13 000 medlemmarna är fördelade på ca 60 diagnosföreningar. Förbundet är ett språkrör för de som har sällsynta diagnoser och verkar för att insatser som ges av samhället är ändamålsenliga.
https://www.sallsyntadiagnoser.se

RSMH – Riksförbundet för Social hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
https://rsmh.se/

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa
RUS organiserar unga upp till 35 års ålder (fr o m 1 januari 2011 upp till 30 år) som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem.
http://rus-riks.se/

Schizofreniförbundet
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.
https://schizofreniforbundet.se/

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd
SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
https://spes.se

Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.
https://ocdforbundet.se/

Sveriges Fontänhus Riksförbund
Fontänhusen i Sverige är en unik och fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. En öppen dörr för människor som lever med psykisk ohälsa. En verksamhet som bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.
http://www.sverigesfontanhus.se

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU
SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. Utvärderingarna publiceras i rapportserier.
https://www.sbu.se

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering – SVCR
Stiftelsen har som ändamål att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade. Stiftelsens bidragsverksamhet riktar sig till personer med dessa funktionsnedsättningar samt i viss mån till personal som arbetar med dessa målgrupper. SVCR har bildats av ett antal handikapporganisationer i landet.
http://svcr.se

Stroke – Riksförbundet
Ideell intresseorganisation som arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symptom och konsekvenser för patienter och anhöriga. Riksförbundet tillhandahåller information samt arrangerar föreläsningar och utbildningar för anhöriga, vårdpersonal, och beslutsfattare.
https://www.strokeforbundet.se

Svenska Celiakiförbundet
En patientorganisation som arbetar för överkänsliga mot gluten, mjölkprotein och sojaprotein.
https://www.celiaki.se

Svenska Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbunder har till uppgift att samla och organisera alla dem, som vill främja medicinska och sociala intressen för människor med diabetes i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen samt stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
https://www.diabetes.se

Svenska downföreningen
Samla och samordna all kunskap och information rörande alla tänkbara frågor runt Downs syndrom och göra den tillgänglig för alla berörda på ett enkelt sätt. Målet för föreningen är också att bidra till skapandet av roliga aktiviteter för att sprida kunskap, skapa en meningsfull fritid och positiv gemenskap för personer med Downs syndrom och deras omgivning.
http://www.svenskadownforeningen.nu

Svenskt Demenscentrum
Svenskt demenscentrum är ett statligt kompetenscentrum för demensområdet.
https://www.demenscentrum.se

Svenska Röda Korset
En humanitär organisation vars främsta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande.
https://www.rodakorset.se
Vårdalinstitutet
Vårdalinstitutets verksamhet omfattar forskning, forskarutbildning och spridning av forskningsresultat. Kunskaper sprids bl a via webbaserade Tematiska rum.
http://www.vardalinstitutet.net

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet
Svenska ångestsyndromsällskapet sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå.
https://www.angest.se


© 2022 Nadio